Едностаен апартамент, 50.40 кв.,                  София

Едностаен апартамент, 50.40 кв., София

, ГР. СОФИЯ, УЛ. ГЕН. СТЕФАН ТОШЕВ № 76

Начална цена

54 288.00 лв.

Имот ID :

 RH-80095-property

Площ

50.40 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

недвижимо имущество в степен на „груб строеж“ находящи се в гр. София, СО, Район „Витоша“, улица „Ген. Стефан Тошев“ № 76 (седемдесет и шест), в строяща се пететажна жилищна сграда с мазета, гаражи и ателиета, с два входа, със застроена площ на жилищната част от 3200.00 (три хиляди и двеста) квадратни метра и на гаражите – от 500 (петстотин) квадратни метра, която сграда се намира в Урегулиран поземлен имот № I-1369 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста шестдесет и девет), от квартал 1 (едно) по плана на гр. София, местността „Манастирски ливади“, който имот е идентичен с парцел I-1369 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста шестдесет и девет), от квартал 19 (деветнадесет) по плана на гр. София, местността „Манастирски ливади-запад“, целия с площ от 1 417 (хиляда четиристотин и седемнадесет) квадратни метра, при съседи по нотариален акт: ул. „Димитър Зехтинков“, ул. „Мур“, парцел II-1370 и имот с планоснимачен номер 823 и при граници съгласно скица: улица, УПИ II-1370 и УПИ III-823;
АТЕЛИЕ № 19 (деветнадесет), вход „Б“, на четвърти надпартерен етаж, със застроена площ от 50,40 (петдесет цяло и четиредесет стотни) квадратни метра, състоящ се от коридор, стая с кухненски бокс, баня с тоалетна, при съседи: двор, стълбищна клетка, етажна площадка, ателие № 19а от вх. Б и апартамент № 7 от вх. А, заедно с МАЗЕ № 26 (двадесет и шест), с площ от 7,28 (седем цяло и двадесет и осем стотни) квадратни метра, заедно с 1,581 % (едно цяло петстотин осемдесет и една хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, описано по-горе;

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление. Повече информация и снимки на  www.MilenBazinski.com. Лице за контакт в кантората – Йордан Петров, тел. 089 33 54 204, email: [email protected].

Обявяване на купувач:

28.05.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language