Едностаен апартамент, 52.00 кв.,                  Банско

Едностаен апартамент, 52.00 кв., Банско

, УЛ. "ГЛАЗНЕ", КОМПЛЕКС "НЕВИНА" 2

Начална цена

34 710.48 лв.

Имот ID :

 RH-82257-property

Площ

52.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

24.1998/2175.00 ид.ч. кв.м. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 m/, находящ се в град Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД‑18‑81/10.12.2009 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с вписан адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Глазне”, целият с площ от 2175 кв. м. /две хиляди сто седемдесет и пет квадратни метра/, при граници /съседи/, поземлен имот № 02676.501.3240, поземлен имот № 02676.501.4113, поземлен имот № 02676.501.4112 и поземлен имот № 02676.501.4111, с номер по предходен план: 3215, квартал: 251, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ‑ПАРЦЕЛ VI‑3214, 3215, 3324 /шести за имот планоснимачен номер три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/, целият с обща площ от 1536 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и шест/, графически изчислен, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/, в местността „Глазне” по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ река Глазне, от север ‑ общински парцел III‑ти /трети/ и от юг ‑ УПИ V‑3313,3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/ и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ‑ПАРЦЕЛ V‑3313, 3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/ в местността „Глазне“, по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, целият с обща площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест/, графически изчислен, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ УПИ VII /парцел седми/, от север ‑ УПИ VI‑3214,3215,3324 /шести за имоти с планоснимачни номера три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/ и от юг ‑ УПИ IV‑3240 /четвърти за имот с планоснимачен номер три хиляди двеста и четиридесети/,

ВЕДНО СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 02676.501.3215.1.72 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет, точка, едно, точка, седем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД‑18‑81/10.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Глазне”, вх. В, ет. 3, ап. 36, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 02676.501.3215 /нула, две, шест, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, две, едно, пет/, с предназначение: Жилище, апартамент, с площ от 52.82 кв.м. /петдесет и две цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 02676.501.3215.1.71, под обекта: 02676.501.3215.1.64, над обекта: няма, който имот съгласно документ за собственост представлява Апартамент №В36 със застроена площ от 52,82 кв.м. ведно с 5,93 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота ‑ целият с площ от 58,75 кв.м., състоящ се от: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при граници: апартамент № В35, фоайе, стълбище и асансьор, етажен коридор и външни фасадни западни стени на сградата, находящ се на ТРЕТИ ЕТАЖ, КОТА „+ 8,40″ /плюс осем цяло и четиридесет стотни/ в Блок „Б“ в Жилищна сграда „НЕВИНА ‑2“ с РЗП от 4 418 кв.м., изградена съгласно Разрешение за строеж № 326/10.10.2006г. на Община Банско в УПИ ‑ПАРЦЕЛ VI‑3214, 3215, 3324 /шести за имот планоснимачен номер три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/, целият с обща площ от 1536 кв.м. /хиляда петстотин тридесет и шест/, графически изчислен, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/, в местността „Глазне” по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ река Глазне, от север ‑ общински парцел III‑ти /трети/ и от юг ‑ УПИ V‑3313,3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/ и УПИ ‑ПАРЦЕЛ VI‑3313, 3315 /пети за имот планоснимачен номер три хиляди триста и тринадесети и три хиляди триста и петнадесети/, находящ се в квартал 251 /двеста петдесет и първи/ в местността „Глазне“, по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, целият с обща площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест/, графически изчислен, при граници и съседи: от изток ‑ общински път, имот № 251 /двеста петдесет и първи/, от запад ‑ УПИ VII /парцел седми/, от север ‑ УПИ VI‑3214,3215,3324 /шести за имоти с планоснимачни номера три хиляди двеста и четиринадесети, три хиляди двеста и петнадесети и три хиляди триста двадесет и четвърти/ и от юг ‑ УПИ IV‑3240 /четвърти за имот с планоснимачен номер три хиляди двеста и четиридесети/.

НАЧАЛНА ЦЕНА

Началната цена на подробно описания недвижим имот е 34 710.48 лв. / тридесет и четири хиляди седемстотин и десет лева и четиридесет и осем стотинки /.

Обявяване на купувач:

02.07.2021 12:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language