Хотел, 2231 кв.м., КЮСТЕНДИЛ

Хотел, 2231 кв.м., КЮСТЕНДИЛ

бул. „България“ 1, 2500 Кюстендил Център, Кюстендил, България

Начална цена

4 692 472.00 лв.

Имот ID :

 RH-51088-property

Площ

2231 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41112.503.817 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот осемстотин и седемнадесет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: град Кюстендил, бул. „България” № 1, Площ по документ: 2231 кв.м. /две хиляди двеста тридесет и един квадратни метра/, а по нотариален акт с площ от 2193 кв. /две хиляди сто деветдесет и три квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За курортен хотел, почивен дом, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 6140 /шест хиляди сто и четиридесет/, парцел: XII /дванадесети/, при съседи: 41112.503.824, 41112.503.816, 41112.503.813, 41112.503.812, 41112.503.64, 41112.503.811, ВЕДНО с построената в същия поземлени имот:
СГРАДА с идентификатор 41112.503.817.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, имот осемстотин и седемнадесет, сграда едно/, застроена площ 1171 кв.м. /хиляда сто седемдесет и един квадратни метра/, Брой етажи: 5 /пет/, предназначение: Хотел, /съгласно Скица на поземлен имот № 15-290778 от 02.04.2019 г. издадена от СГКК град Кюстендил/.

Началната цена, от която ще започне наддаването е 4 692 472 лв. /четири милиона шестстотин деветдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и два лева/, в това число: сгради с прилежащ терен – 4653610 лв. – освободена доставка, незастроен терен – 32385 лв. – данъчна основа, 6477 лв. – дължим ДДС.

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Валентина Любомирова Александрова – Ангелова
Срок: от 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 30.07.2020 00:00
Публикувана на: 29.06.2020 11:48

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота