Имот в гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново

Имот в гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново

гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново

Начална цена

40 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-49896-property

Площ

2730.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, представляващ: ветеринарна лечебница – дворно място, с площ от 2730 кв. м, съставляващо УПИ I – за хранително-вкусова промишленост, в кв. 99 по плана на гр. Бяла черква заедно с построената в него сграда на два етажа, състояща се от едноетажна част – манипулационна, и двуетажна част – кабинет и жилище, със застроена площ от 135 кв. м, намиращ се в гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново

Крайна дата за подаване на документи: 18.06.2020 г.

Крайна дата на процедурата: 26.07.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота