Имот в гр. Чирпан

Имот в гр. Чирпан

гр. Чирпан

Начална цена

10 550.00 лв.

Имот ID :

 RH-42874-property

Площ

623.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3931 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1540 от 03.09.2018 г. на ИД на АГКК, с площ 623 кв. м, с ТПТ: Урбанизирана, с НТП: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 3108, квартал: 183, парцел: ХVІІІ, при съседи: 81414.502.3108, 81414.502.3927, 81414.502.3928, 81414.502.3929, 81414.502.3930, 81414.502.4240.

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота