Имот в гр. Димово

Имот в гр. Димово

гр. Димово

Начална цена

22 055.00 лв.

Имот ID :

 RH-42870-property

Площ

3912.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м., ведно с 2 /два/ броя железно решетъчни стълба.
Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта
Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт, находящ се в обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, местност „МЪРТВИНАТА“, актуван АЧДС №3263/09.08.2018 г.

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота