Имот в гр. Сливен

Имот в гр. Сливен

гр. Сливен

Начална цена

38 700.00 лв.

Имот ID :

 RH-42840-property

Площ

793.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Сгради, собствени на „Напоителни системи“ ЕАД, съгласно Нотариален акт за собственост № 41, том VIII, рег. № 13123, дело № 1101 от 2015 г., вписан с рег. № 8319/04.11.2015г, акт 142, том XXVIII, дело 4313/2015 г. в Служба по вписванията – Сливен към Агенция по вписванията, ведно с отстъпеното право на строеж, както следва:
1. с идентификатор 67338.163.11.1, с начин на трайно ползване: селскостопанска сграда на един етаж, със ЗП от 372,00 кв.м.;
2. с идентификатор 67338.163.11.2, с начин на трайно ползване : селскостопанска сграда на един етаж, със ЗП от 95,00 кв.м.;
3. с идентификатор 67338.163.11.3, с начин на трайно ползване : складова база, склад на един етаж, със ЗП от 185,00 кв.м.;
4. с идентификатор 67338.163.11.4, с начин на трайно ползване : друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със ЗП от 16,00 кв.м.;
5. с идентификатор 67338.163.11.5, с начин на трайно ползване : друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със ЗП от 52,00 кв.м.;
6. с идентификатор 67338.163.11.6, с начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, на един етаж, със ЗП от 73,00 кв.м.,
построени в имот, представляващ държавен-поземлен фонд на МЗХ, с начин на трайно ползване- „стопански двор“, с идентификатор 67338.163.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сливен, съгласно представена скица на СГКК- гр. Сливен 15-383934-05.08.2016 г., с адрес: град Сливен, п.к.8800, местност „Балтовското”и с площ от 7280 кв.м.

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота