Имот в гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Имот в гр. София, бул. Цариградско шосе №385

гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална цена

34 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-45442-property

Площ

67.69 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Б”, етаж 3 /три/, със застроена площ от 67,69 /шестдесет и седем цяло и шестдесет и девет стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор, апартамент № 10 от вход „А”, апартамент № 9 от вход „А”, улица, апартамент № 8 от вход „Б” и стълбище и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.34, 44063.1447.3428.1.31 и 44063.1447.3428.1.32, под обекта-44063.1447.3428.1.18 и над обекта-няма, заедно с 2,63 % /две цяло и шестдесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, както и 2,2823 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210

Крайна дата за подава на документи: 11.06.2020 г.

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота