Хижа „Индже войвода“ в местност Бакаджик, с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол

Хижа „Индже войвода“ в местност Бакаджик, с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол

8679 Победа, България

Начална цена

260 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-50655-property

Площ

1552.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56873.93.35.1.1 (бивша хижа „Индже войвода“) на три нива, както следва: ниво 1 със застроена площ 485 кв. м, ниво 2 със застроена площ 245 кв. м и ниво 3 със застроена площ 245 кв. м, с прилежащи части: сутерен със застроена площ 450 кв. м и източна тераса от 127 кв. м, ведно с правото на строеж върху терена, намиращ се в местност Бакаджик, с. Победа, община Тунджа, област Ямбол

Крайна дата на процедурата: 19.08.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота