Имот в с. Атия, община Созопол

Имот в с. Атия, община Созопол

с. Атия, община Созопол

Начална цена

68 500.00 лв.

Имот ID :

 RH-42868-property

Площ

1839.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 63015.505.455 с площ 1839 кв.м. по КККР на с. Атия, община Созопол, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м.), актуван с АЧДС № 9703/02.12.2019г.

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота