Имот в с. Борилово, община Стара Загора

Имот в с. Борилово, община Стара Загора

с. Борилово, община Стара Загора

Начална цена

16 950.00 лв.

Имот ID :

 RH-50522-property

Площ

567.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2529 от 16.12.1982 г., при съседи: изток – УПИ VІIІОБЩ., юг – улица, запад – УПИ VІОБЩ., север – край на регулация, актуван с АЧДС №7822/10.06.2013 г. и Акт №9893/12.06.2020 г. за поправка на АЧДС №7822/10.06.2013 г.

Крайна дата на процедурата: 18.09.2020 г.

Продавач: Областен управител, Областна администрация – Стара Загора

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота