Имот в с. Побит камък, община Разград, област Разград

Имот в с. Побит камък, община Разград, област Разград

с. Побит камък, община Разград, област Разград

Начална цена

170 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-42864-property

Площ

10300.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с пл. № 293 с площ 10 300 кв.м, за който е отреден урегулиран поземлен имот I в кв. 51 по плана на с. Побит камък, община Разград, област Разград, ведно с построените в него: сграда – училище на 3 етажа със застроена площ 700 кв.м, сграда – общежитие на 2 етажа със застроена площ 229 кв.м, сграда – пералня на 1 етаж със застроена площ 29 кв.м, сграда – склад на 1 етаж със застроена площ 48 кв.м, сграда – резервоар за нафта към кухня на 1 етаж със застроена площ 15 кв.м, сграда – резервоар за нафта към парно на 1 етаж със застроена площ 25 кв.м, сграда – тоалетна към училище на 1 етаж със застроена площ 32 кв.м и сграда – тоалетна към общежитие на 1 етаж със застроена площ 15 кв.м

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота