Имот в с. Земенци, община Крушари, област Добрич

Имот в с. Земенци, община Крушари, област Добрич

с. Земенци, община Крушари, област Добрич

Начална цена

14 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-49898-property

Площ

4233.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на Областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с планоснимачен № 22 с площ 4 233 кв.м в кв. 8 по плана на с. Земенци, община Крушари, област Добрич, ведно с построената в имота сграда на 1 етаж със застроена площ 164 кв.м

Крайна дата на процедурата: 26.07.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота