Имот в ул. „Макгахан“ №14, гр. Монтана

Имот в ул. „Макгахан“ №14, гр. Монтана

ул. „Макгахан“ 14, 3401 Монтана, България

Начална цена

700 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-50653-property

Площ

15840.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот, държавна собственост, а именно:

Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48489.29.30, с площ 15 840 кв. м, намиращ се на ул. „Макгахан“ №14, гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, заедно с построената в него едноетажна сграда с идентификатор 48489.29.30.1 – незавършено строителство, изградена в груб строеж, със застроена площ 1064 кв. м

Крайна дата на процедурата: 19.08.2020 г.

Продавач: АППК

N.b. Таксите след приключване на търга за издаване на акт за собственост, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота