Къща, 1 035.00 кв.,                  Жиленци

Къща, 1 035.00 кв., Жиленци

улица Петър Ризов, 2573 Zhilentsi, Bulgaria

Начална цена

48 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-84031-property

Площ

1 035.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 29386.501.63 /землище двадесет и девет хиляди триста осемдесет и шест, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и три/, по кадастралната карта и кадастралните  регистри на с. Жиленци, област Кюстендил, одобрени със  Заповед  РД-18-1234/13.06.2018 г. на  Изпълнителен директор на АГКК, с Адрес на поземления имот: с. Жиленци, ул. „Петър Ризов“№ 4, община Кюстендил,  Площ по скица: 1035 кв. м. /хиляда тридесет и пет  квадратни метра/, по съдебно решение: 993 кв. м. /деветстотин  деветдесет и три квадратни метра/ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 34, квартал: 6, парцел: XII, при съседи на имота: 29386.501.64, 29386.501.356, 29386.501.62, 29386.501.61, 29386.501.60, 29386.501.59,
ВЕДНО с  изградените в имота: 1. СГРАДА с идентификатор 29386.501.63.1 /землище двадесет и девет хиляди триста осемдесет и шест, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и три, сграда едно/, застроена площ: 87 кв. м. /осемдесет и седем квадратни метра/,  брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор 29386.501.63.2 /землище двадесет и девет хиляди триста осемдесет и шест, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и три, сграда две/, застроена площ: 36 кв. м. /тридесет и шест квадратни метра/,  брой етажи: 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 3. СГРАДА с идентификатор 29386.501.63.3 /землище двадесет и девет хиляди триста осемдесет и шест, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и три, сграда три/, застроена площ: 31 кв. м. /тридесет и един квадратни метра/,  брой етажи: 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващо застрояване;   4. СГРАДА с идентификатор 29386.501.63.4  /землище двадесет и девет хиляди триста осемдесет и шест, кадастрален район петстотин и едно, имот шестдесет и три, сграда четири/, застроена площ: 27 кв. м. /двадесети седем квадратни метра/,  брой етажи: 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж, съгласно Скица на поземлен имот № 15-205927/26.02.2021 г. издадена от СГКК град Кюстендил.

Началната цена, от която ще започне наддаването е 48 000 лв. /четиридесет и осем хиляди лева/.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language