Къща, 1 530.00 кв.,                  Стърмен

Къща, 1 530.00 кв., Стърмен

, гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1

Начална цена

7 616.00 лв.

Имот ID :

 RH-75743-property

Площ

1 530.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI – 52 /шест римско, петдесет и две арабско/, в квартал 14 /четиринадесет/, по плана на село Стърмен, община Бяла, област Русе, с площ от 1530 кв.м. /хиляда петстотин и тридесет квадратни метра/, заедно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ I-51, УПИ III – 57, УПИ IX – 55 и УПИ VII – 53, 54

Обявяване на купувач:

20.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language