Къща, 100.00  кв., Баня

Къща, 100.00 кв., Баня

8239 Banya, Bulgaria

Начална цена

45 520.00 лв.

Имот ID :

 RH-88134-property

Площ

100.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

СГРАДА с идентификатор № 02703.27.23.5 /нула, две хиляди седемстотин и три, точка двадесет и седем, точка, двадесет и три, точка, пет/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-22/07.07.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 30.12.2011г., с адрес на сградата: с. Баня, п.к. 8222, Кашер 22, със застроена площ от 100.00 кв.м /сто квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: няма, която сграда попада в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02703.27.23 /нула, две хиляди седемстотин и три, точка двадесет и седем, точка, двадесет и три/, при съседи на поземления имот: 02703.27.10, 02703.27.12, 02703.27.22 и 02703.27.46

Обявяване на купувач:

17.08.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language