Къща, 100.41 кв.,                  Банско

Къща, 100.41 кв., Банско

ul. "Vasil Kanchov" 4, 2770 кв. Глазне, Bansko, Bulgaria

Начална цена

49 536.00 лв.

Имот ID :

 RH-83836-property

Площ

100.41 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Къща 1.8 /едно точка осем/ в Блок 1 /едно/ по одобрен архитектурен план, а по скица – сграда с идентификатор 02676.169.86.2 /нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, шест, девет, точка, осем, шест, точка, две/ с предназначение – Друг вид сграда за обитаване, находяща се в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД № 18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 11.08.2017 г., вписан с административен адрес – гр. Банско, п.к. 2770, м. „Овиначе“, бл. 1, къща 1.8, брой етажи – 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.169.86 /нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, шест, девет, точка, осем, шест/, със застроена площ от 40,00 /четиридесет/ кв. м. и разгърната застроена площ от 100,41 /сто цяло и четиридесет и една стотни/ кв. м., на два етажа, състояща се от: приземен етаж, включващ: антре, дневна с трапезария и кухненски бокс, тоалетна, тераса и втори етаж, включващ: антре, антре, две спални, 2 бани с тоалетна, склад, две тераси, при граници: на север – вътрешна алея, на изток – Къща 1.7 в Блок 1, идентификатор 02676.169.86.3, на юг – Къща 1.6 в Блок 1, идентификатор 02676.169.86.12 и вътрешна алея и на запад – Къща 1.9 в Блок 1, идентификатор 02676.169.86.1 Къщата е изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 169086 /едно, шест, девет, нула, осем, шест/ с площ от 5 272 /пет хиляди двеста седемдесет и два/ квадратни метра, находящ се в м. „Овиначе“ в землището на град Банско, Община Банско, Област Благоевград, Република България, при съседи на имота: пасище на Община Банско, имот на „Вас резерв“ ООД и полски път на Община Банско, за който съгласно Заповед № 01-149/04-04-2006 г. – на Кмета на Община Банско, е одобрен ПУП, заедно с припадащите му се съответни идеални части от правото на строеж върху имота

Обявяване на купувач:

15.07.2021 10:15

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language