Къща, 101.00  кв., Баня

Къща, 101.00 кв., Баня

8239 Banya, Bulgaria

Начална цена

46 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-88151-property

Площ

101.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА  тип 2/две/, с №42 /четиридесет и две/ със застроена площ 97.00 кв.м. /деветдесет и седем квадратни метра, състояща се от дневна с кухня и трапезария, две спални, баня и тоалетна и открита тераса, при граници: вътрешна улица и вътрешно дворно пространство, съгласно разрешение за строеж №7/01.09.2008г. и одобрен архитектурен проект, а съгласно съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ  СГРАДА с идентификатор № 02703.27.22.12  /нула, две хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и седем, точка, двадесет и две, точка, дванедесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Баня, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-22/07.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение, засягащо сградата е със Заповед КД-14-02-863/08.06.2010г. на Началника на СГКК-Бургас, с адрес на сградата: с. Баня, п.к. 8222, Кешер 42, предназначение на самостоятелния обект: Жилищна-сграда-еднофамилна,  с площ: 101 кв.м. /сто и един квадратни метра/, брой етажи 1, разположена  в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №02703.27.22 /нула, две хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и седем, точка, двадесет и две/ на площ 10 634 кв.м. /десет хиляди шестстотин тридесет и четири квадратни метра/, по кадастралната карта на с. Баня, местност „Кешер“, общ. Несебър, обл. Бургас с трайно преназначение – урбанизирана и начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при съседи на имота: имот с идентификатор №02703.27.13, имот с идентификатор №02703.27.13,  имот с идентификатор №02703.27.12, имот с идентификатор №02703.27.23, имот с идентификатор №02703.27.10, имот с идентификатор №02703.66.23.

Обявяване на купувач:

17.08.2021 09:55

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language