Къща, 106.00 кв.,                  Свети Влас

Къща, 106.00 кв., Свети Влас

, гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Юрта”

Начална цена

188 960.00 лв.

Имот ID :

 RH-85671-property

Площ

106.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.2.148 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, две, точка, сто четиридесети осем/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1156/08.08.2007 г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес на поземления имот: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Юрта”, с площ от 533 кв.м. /петстотин тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, съседи: 11538.2.42, 11538.2.147, 11538.2.44, 11538.2.52. СГРАДА с идентификатор № 11538.2.148.1 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, две, точка, сто четиридесет и осем, точка, едно/, находяща се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1156/08.08.2007 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на сградата: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Юрта”, със застроена площ от 106 кв.м. /сто и шест квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.2.148 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, две, точка, сто четиридесети осем/, с адрес на поземления имот: гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Юрта”, с площ от 533 кв.м. /петстотин тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда, съседи: 11538.2.42, 11538.2.147, 11538.2.44, 11538.2.5, която съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан под акт № 93, том 6, вх.рег.№ 11980/29.11.2007 г. в АВ-Несебър е идентична със СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – БЛОК В – ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА КУРОРТИСТИ, със застроена площ от 106.80 кв.м. /сто и шест цяло и осемдесет стотни квадратни метра/ и разгъната застроена площ от 320,40 кв.м. /триста и двадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, изградена в ПОЗЕМЕН ИМОТ № 002043 /нула, нула, две хиляди четиридесет и три/, с площ от 1 602 кв.м. /хиляда шестстотин и два квадратни метра/, осма категория, находящ се в землището на гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, местност „Юрта”, при граници: имот № 002042 – овощна гради на Димитър Т. Димитров и др., имот № 002005 – овощна гради на наследници на Иван Г. Ташков, имот № 002044 – овощна гради на Димитър И. Ападжиев, имот № 000080 – полски път на Община Несебър

Обявяване на купувач:

05.08.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language