Къща, 110.00 кв.,                  Летница

Къща, 110.00 кв., Летница

Bulevard "Bulgaria" 19, 1408 Letnitsa, Bulgaria

Начална цена

15 120.00 лв.

Имот ID :

 RH-84625-property

Площ

110.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в урбанизираната територия на гр. Летница, Ловешка област, с административен адрес бул. „България“ № 25 с площ по скица от 1036.00 кв. м. /хиляда и тридесет и шест квадратни метра/, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-672 /пет римско и планоснимачен номер шестстотин седемдесет и две араско/, в квартал 34 /тридесет и четвърти/ по действащият подробен план – план за регулация и застрояване а гр. Летница, Ловешка област от 2003 г., заедно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, и други подобрения и трайни насаждения при граници на имота по скица: изток – ПИ-673, ПИ 675, ПИ – 675А, от запад – ПИ-671, от север – улица, и от юг –ПИ – 677, а по скица представлява ПОЗМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43476.315.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Летница, п.к. 5570, ул. „България“ № 25, с площ 1113 кв. м., трайно предназначени на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m./, стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 672, квартал: 34, парцел: V, при съседи: № 43476.315.671, № 43476.315.677, № 43476.315.1812, № 43476.315.2081, № 43476.615.673, № 43476.315.2041, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор № 43476.315.672.1 със застроена площ 110 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда с идентификатор № 43476.315.672.2 със застроена площ 15 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна и 3. Сграда с идентификатор № 43476.315.672.3 със застроена площ 66 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска –сграда.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 855/19

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: i[email protected]</str ong>

Обявяване на купувач:

28.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language