Къща, 128.00  кв., Баня

Къща, 128.00 кв., Баня

8239 Banya, Bulgaria

Начална цена

59 440.00 лв.

Имот ID :

 RH-88141-property

Площ

128.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА ТИП 3 с № 53, за която е отреден идентификатор № 02703.27.22.1, със застроена площ 131.00 кв.м. /по кадастрална скица е площ от 128 кв.м./, състояща се от дневна е кухня и трапезария, три спални, баня и тоалетна и открита тераса, при граници: вътрешна улица, и вътрешно дворно пространство, съгласно разрешение за строеж № 7/01.09.2008г. и одобрен архитектурен проект, изграден в поземлен имот е идентификатор № 02703.27.22 с площ 10 634.00 кв.м. по кадастралната карта на Баня, местност „КАШЕР“, община Несебър, област Бургас, с трайно предназначение: урбанизирана територия и начин иа трайно ползване: незастроен имот за курортно-рекреационен обект, при съседи на имота: имот е идентификатор № 02703.27.13; имот е идентификатор № 02703.27.12; имот е идентификатор № 02703.27.23; имот с идентификатор № 02703.27.10; имот е идентификатор № 02703.66.2, а съгласно скица на Агенция по кадастъра – Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представляващ: СГРАДА с идентификатор № 02703.27.22.1 /нула, две хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и седем, точка, двадесет и две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Баня, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрена със Заповед РД-18-22/07.07.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение на КККР, засягащо сградата е от 30.12.2011г., с адрес на сградата: с. Баня, п.к. 8222, м. Кашер № 53,  със застроена площ от 128 кв.м /сто двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която сграда попада в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02703.27.22 /нула, две хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и седем, точка, двадесет и две/, с номер по предходен план: 027022, при съседи на поземления имот: 02703.27.13, 02703.27.12, 02703.27.23, 02703.27.10, 02703.66.2.

Обявяване на купувач:

17.08.2021 09:50

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language