Къща, 135.00 кв.,                  Калековец

Къща, 135.00 кв., Калековец

, с. Калековец

Начална цена

164 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-84011-property

Площ

135.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ИД 20188250400759 – Сграда с идентификатор 35300.12.105.1 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата: 101 кв.м. (сто и един квадратни метра), брой етажи: 2 (две), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, и сграда с идентификатор 35300.12.105.2 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата: 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, сграда с идентификатор 35300.12.105.3 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата:  8 кв.м. (осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, които сгради са разположени в поземлен имот с идентификатор 35300.12.105 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Калековец, община Марица, област Пловдивска, местност „Могилите“, с площ на поземления имот: 5499 кв.м. (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 4 (четири), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 012105, квартал: 1, парцел: I-67, при съседи на поземления имот: 35300.12.41; 35300.12.106; 35300.12.122; 35300.12.107. Гореописаните недвижими имоти по нотариален акт представляват: малкоетажна жилищна сграда, със застроена площ от 135 кв.м. (сто тридесет и пет квадратни метра), построена в имот, находящ се в землището на село Калековец, Пловдивска област, в местността „Могилите“, целият с площ от 5499 кв.м. (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съставляващ имот № 012105 (нула, едно, две, едно, нула, пет) по плана на селото, при граници на имота: имот № 012106 – овцеферма на Благой Иванов Благоев; имот № 012054 – полски път на община кметство; имот № 012107 – нива на Благой Иванов Благоев; имот № 012041 – нива на Благой Иванов Благоев; без дворното място, в което е построена сградата. Имотът е образуван от имот № 012067.
Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 164 800,00 лв. (сто шестдесет и четири хиляди и осемстотин лева), съставляваща 80 % от цената, определена в протокол на ЧСИ от 21.05.2021 г., съгласно чл. 494 във вр. с чл. 485 от ГПК.

Обявяване на купувач:

06.07.2021 12:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language