Къща, 185.00 кв.,                  Златарица

Къща, 185.00 кв., Златарица

ул. Космос, 5090 Zlataritsa, Bulgaria

Начална цена

20 568.96 лв.

Имот ID :

 RH-85807-property

Площ

185.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 22.06.2021 г. до 22.07.2021 г., с обявяване на 23.07.2021 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 за удовлетворяване вземането на взискателя ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД на следният НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Златарица, ул. „Космос“ № 1, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1038 /хиляда тридесет и осми/ в квартал 56 /петдесет и шести/ по плана на град Златарица, целият с площ от 610 /шестстотин и десет/ квадратни метра, за който по подробния устройствен план на града е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VІІ /седми римско/ – Водоснабдяване и канализация в квартал 56 /петдесет и шести/, при граници на имота: от две страни улици с ОК 81-82-89-90, ПИ 1036 и ПИ 1037, ЗАЕДНО с построената в имота едноетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА с дюкянско помещение и маза подобрения и трайни насаждения, който недвижим имот, съгласно Кадастралната карта и кадастралната карта на град Златарица, одобрени със Заповед РД-18-72/16.12.2010 г. представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30692.502.1038 (тридесет хиляди шестстотин деветдесет и две, точка, петстотин и две, точка, хиляда тридесет и осем). Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на поземления имот: град Златарица, ПК 5090, ул. „Космос“ № 1, Площ: 613 кв. м (шестстотин и тринадесет квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване. Граници: 30962.502.2029, 30962.502.1037, 30962.502.2028, 30962.502.1036, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор с идентификатор 30692.502.1038.1 (тридесет хиляди шестстотин деветдесет и две, точка, петстотин и две, точка, хиляда тридесет и осем, точка, едно). Последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на поземления имот: град Златарица, ПК 5090, ул. „Космос“ № 1. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 30962.502.1038. Площ: 185 кв. м (сто осемдесет и пет квадратни метра). Брой етажи: 1. Предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение.
СОБСТВЕНИК: МАРИЯНА ИВАНОВА ДРАКУЛАС.
ИПОТЕКИ и други тежести за имотите : Договорна ипотека в полза на Юробанк България АД от 29.08.2008 г., подновена на 20.07.2018 г.; Възбрана в полза на Анатолий Маринов Маринов от 09.02.2011 г.; Възбрана в полза на БНП Париба Пърсънъл Файненс от 02.08.2012 г.; Възбрана в полза на Юробанк България АД от 30.05.2013 г.
НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 20 568.96 лева /двадесет хиляди петстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки/

Обявяване на купувач:

23.07.2021 08:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language