Къща, 194.00 кв.,                  Самоков

Къща, 194.00 кв., Самоков

, гр. Самоков, ул. Леон Крудов 56

Начална цена

112 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-75593-property

Площ

194.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Сграда с идентификатор 65231.903.208.1 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и три точка двеста и осем точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на сградата: гр. Самоков, ул. „Леон Крудов“ № 56 (петдесет и шест), която сграда е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 65231.903.208, със застроена площ на сградата от 194 (сто деветдесет и четири) кв.м. по скица, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна на два етажа, изградена на основание Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя № 36/20.03.1989 г. на ОбНС – гр. Самоков и Строително разрешение № 175/12.04.1990 г., като съгласно строителното разрешение сградата е със застроена площ от 143 (сто четиридесет и три) кв.м., в поземлен имот с идентификатор 65231.903.208 (шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка девестотин и три точка двеста и осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София, одобрени със заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с адрес на поземления имот: гр. Самоков, местност „Герена“, с площ на имота от 755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), с номер по предходен план: 1106 (хиляда сто и шест), при съседни поземлени имоти: 65231.903.212, 65231.903.209, 65231.915.26, 65231.915.229, 65231.903.329 и 65231.903.269, ведно с правото на строеж върху поземления имот, върху който сградата е построена.

Обявяване на купувач:

20.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language