Къща, 2 719.00 кв.,                  Горско Сливово

Къща, 2 719.00 кв., Горско Сливово

, с. Горско Сливово, ул. "Димитър Благоев" № 19

Начална цена

20 416.00 лв.

Имот ID :

 RH-75939-property

Площ

2 719.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17244.900.830 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 75/30.11.2007 г. на изп. директор на АГКК, последно изменение на заповедта: няма, адрес на имота: с. Горско Сливово, общ. Летница, ул. „Димитър Благоев“ № 19, вид собственост: частна, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за ниско застрояване /до 10 м/, с площ 2719 кв. м., стар номер: 830, квартал: 81, парцел II, при граници и съседи: ПИ 17244.900.831, ПИ 17244.900.834, ПИ 17244.900.826, ПИ 17244.900.829 и ПИ 17244.900.1057, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 17244.900.830.1 със застроена площ от 56 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване.;

Обявяване на купувач:

31.05.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language