Къща, 202.60 кв.,                  Панагюрище

Къща, 202.60 кв., Панагюрище

ul. "Hadji Dimitar" 35, ет. 1, ап. 1, 4500 Tsentar, Panagyurishte, Bulgaria

Начална цена

79 200.00 лв.

Имот ID :

 RH-85589-property

Площ

202.60 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55302.501.3164.3.1 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири, точка, три, точка, едно) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-411/17.12.2012 г. на Началник на СГКК Пазарджик, с адрес на самостоятелния обект: гр. Панагюрище, п.к. 4500, ул. Хаджи Димитър № 35, ет. 1, ап. 1, находящ се в сграда № 3 с идентификатор 55302.501.3164.3, построена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.3164, която сграда е на три надземни етажа от 0 до 2 включително, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 202.60 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 55302.501.3164.3.4, 55302.501.3164.3.7, 55302.501.3164.3.6, 55302.501.3164.3.5, 55302.501.3164.3.3, над обекта: 55302.501.3164.3.2, стар идентификатор: 55302.501.3164.1.1, ВЕДНО с прилежаща част: ½ идеална част от таван с площ 180 кв.м., ВЕДНО с 5/14 от ½ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55302.501.3164.3, ВЕДНО с ½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55302.501.3164 (пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Панагюрище, ул. „Хаджи Димитър“ № 35, площ: 283 кв. м. (двеста осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 3164, квартал: 166, парцел X, съседи: 55302.501.3163, 55302.501.5200, 55302.501.5201, 55302.501.3166, 55302.501.9844.
Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, е в размер на 79 200,00 лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494 и чл. 485 от ГПК.

Обявяване на купувач:

06.08.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language