Къща, 290.00 кв.,                  Дебнево

Къща, 290.00 кв., Дебнево

5657 Debnevo, Bulgaria

Начална цена

16 744.00 лв.

Имот ID :

 RH-83926-property

Площ

290.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 573/петстотин седемдесет и три/, целият с площ от 272/двеста седемдесет и два / квадратни метра, за част от които е отреден Урегулиран поземлен имот XV – 573 /петнадесет римско за планоснимачен номер петстотин седемдесет и три/ в квартал 48 /четиридесет и осем/ по плана на село Дебнево, община Троян, ул.“Златаров“ № 13 /тринадесет/, който имот е с площ от 212/двеста и дванадесет/ квадратни метра, като към Урегулиран поземлен имот XV – 573 /петнадесет римско за планоснимачен номер петстотин седемдесет и три/ се предават 2 /два/ квадратни метра от общинско и част от Поземлен имот № 573/петстотин седемдесет и три/ с площ 62 /шестдесет и два/квадратни метра, попада извън регулация, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 64/шестдесет и четири/квадратни метра и МАСИВЕН ГАРАЖ от 22/двадесет и два/ квадратни метра и всички подобрения, приращения и насаждения в имота, при граници на същия: улица, урегулиран поземлен имот XV /петнадесет римско/, урегулиран поземлен имот XIV – 572/четиринадесет римско за планоснимачен номер петстотин седемдесет и две/, а по скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 20300.351.573 /две нула три нула нула точка три пет едно точка пет седем три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-113/29.12.2008 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес: с. Дебнево, ул. „Липак“, площ по скица: 290 кв.м. /двеста и деветдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайнополззване: ниско застрояване / до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 573 /петстотин седемдесет и три/, квартал: 48 /четиридесет и осем/, парцел: XV /римско петнадесет/, при граници и съседи по скица: имот № 20300.351.4099, имот № 20300.351.572, имот № 20300.351.506, имот № 20300.351.507, имот № 20300.351.4097, имот № 20300.351.767, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 20300.351.573.1 /две нула три нула нула точка три пет едно точка пет седем три точка едно/, със застроена площ по скица: 41 кв.м. /четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1/един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 668/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]</str ong>

Обявяване на купувач:

27.07.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language