Къща, 3 360.00 кв.,                  Бистренци

Къща, 3 360.00 кв., Бистренци

, гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1

Начална цена

5 907.00 лв.

Имот ID :

 RH-75731-property

Площ

3 360.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 228 /едно римско, двеста двадесет и осем арабско/, в квартал 43 /четиридесет и три/ по регулационния план на село Бистренци, община Бяла, област Русе, с площ от 2 050 кв.м. /две хиляди и петдесет квадратни метра/, незастроен, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III – 231 и УПИ II – 229 и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II – 229 /две римско, двеста двадесет и девет арабско/, в квартал 43 /четиридесет и три/ по регулационния план на село Бистренци, община Бяла, област Pуce, с площ от 1 310 кв. м /хиляда триста и десет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ I-228, УПИ III – 231 и УПИ IV – 230

Обявяване на купувач:

20.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language