Къща, 340.00 кв.,                  Добринище

Къща, 340.00 кв., Добринище

, ГР.ДОБРИНИЩЕ, УЛ. ИВАН ВАЗОВ №27

Начална цена

108 504.00 лв.

Имот ID :

 RH-84147-property

Площ

340.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21498.350.177 /двадесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петдесет точка сто седемдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Добринище, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-92/15.12.2007, с административен адрес: гр. Добринище, ул. „Иван Вазов” № 27, целият с площ от 824 /осемстотин двадесет и четири/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи по скица: имот № 21498.350.192, имот № 21498.350.178, имот № 21498.350.194, имот № 21498.350.176, имот № 21498.350.193, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 64 /шестдесет и четири/, квартал: 15 /петнадесети/, парцел ІІІ /трети/, ВЕДНО с построената  върху имота СГРАДА с идентификатор № 21498.350.177.1 /двадесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петдесет точка сто седемдесет и седем точка едно/, с предназначение – ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, с площ по документ – 100 /сто / кв.м., съгласно одобрен арх.проект сградата е надстроена и е с общо РЗП от 340,36 кв.м. / последните две нива-втори и тавански етажи с РЗП 240.36 кв.м са в процес на строителство/, административен адрес: гр. Добринище, ул. Иван Вазов № 27, сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21498.350.177 /двадесет и една хиляди четиристотин деветдесет и осем точка триста и петдесет точка сто седемдесет и седем/ по кадастралната карта на гр. Добринище, област Благоевград, одобрен със заповед № РД-18-92/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
Етажите с недовършено строителство /фаза груб строеж/ подлежат на кадастрално заснемане от купувача след продажбата.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language