Къща, 377.00 кв.,                  Лесидрен

Къща, 377.00 кв., Лесидрен

5520 Lesidren, Bulgaria

Начална цена

11 988.00 лв.

Имот ID :

 RH-83902-property

Площ

377.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43325.500.1143 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/01.04.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Лесидрен, ул. „Юрий Гагарин“ № 24, целият с площ: 377 кв.м. /триста седемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при граници и съседи: 43325.500.736, 43325.500.1061, 43325.500.735, 43325.12.231, ведно със 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.1 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка едно/, със застроена площ: 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи:  2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.2 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка две/, със застроена площ: 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.3 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка три/, със застроена площ: 14 кв.м. /четиринадесет  квадратни метра/,  брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.4 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка четири/, със застроена площ: 13 кв.м., брой етажи: /един/, предназначение: Селскостопанска сграда, 1/2 идеална част от СГРАДА с идентификатор № 43325.500.1143.5 /четири три три две пет точка пет нула нула точка едно едно четири три точка пет/, със застроена площ: 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Хангар, депо, гараж.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 1021/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]</str ong>

Обявяване на купувач:

19.07.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language