Къща, 413.00 кв.,                  Добродан

Къща, 413.00 кв., Добродан

5658 Dobrodan, Bulgaria

Начална цена

27 520.00 лв.

Имот ID :

 RH-83881-property

Площ

413.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21590.500.335 /две едно пет девет нула точка пет нула нула точка три три пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри нна селото, одобрени със Заповед № РД-18-104 от 02.12.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес: село Добродан, п. к. 5658, улица „Кольо Петров“ № 8 /осем/, с площ 413 /четиристотин и тринадесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: 335 /триста тридесет и пет/, квартал 0 /нула/, при съседни имоти с идентификатори: 21590.500.334, 21590.500.323, 21590.500.322, 21590.500.321, 21590.500.763, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 21590.500.335.1 със застроена площ 38 кв. м., брой етажи 2-ва, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 21590.500.335.2, със застроена площ 14 кв. м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване ; СГРАДА с идентификатор 21590.500.335.3, със застроена площ 26 кв. м., брой етажи 1, предназначение хангар , депо, гараж; СГРАДА с идентификатор 21590.500.335.4, със застроена площ 14 кв. м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 21590.500.335.5 със застроена площ 45 кв. м., брой етажи 2, предназначение: селскостопанска сграда, както и всички настоящи и бъдещи подобрения в имота.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 2056/19

 

Обявяване на купувач:

13.07.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language