Къща, 483.00 кв.,                  Бабинци

Къща, 483.00 кв., Бабинци

5726 Babintsi, Bulgaria

Начална цена

56 664.00 лв.

Имот ID :

 RH-83856-property

Площ

483.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижим имот, находящ се в строителните граници на с. Бабинци, област Ловешка, с административен адрес на ул. „Главна“ който имот представлява чрез индивидуализацията си както следва: Жилищна сграда на два етажа, масивно строителство, със застроена площ на етаж от 59 кв.м. /петдесет и девет кв.м./, ведно и с правото на строеж за същата, и върху Поземления имот, в който е построена, и който имот е общинска собственост с ОПС върху площ от 483 кв.м. /четиристотин осемдесет и три кв.м./, който имот упълномерява УПИ –п.IV – 52 /четвърти за пл. номер петдесет и втори/ от кв.9 /девети/ по подробния застроителен и устройствен план на с.Бабинци, с обща площ по Скица от 735 кв.м. /седемстотин тридестсет и пет кв.м./, при актуални граници и съседи по Скица с №220/13.04.2007.Г. на ОбА – гр.Тетевен: улица, УПИ V от кв.9, УПИ-III-52 от кв.9, УПИ XVIII-52 от кв.9, и УПИ XXVIII-52 от кв.9.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 984/14

 

Обявяване на купувач:

14.07.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language