Къща, 50.00 кв.,                  Балчик

Къща, 50.00 кв., Балчик

ul. "G.S. Rakovski", 9600 Tsentar, Balchik, Bulgaria

Начална цена

33 840.00 лв.

Имот ID :

 RH-75749-property

Площ

50.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижим имот находящ се в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул. „Г.С.Раковски“ № 59, представляващ: ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с идентификатор № 02508.84.57.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата и поземления имот, в който е разположена – няма издадена заповед за изменение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 02508.84.57, със застроена площ от 50 кв.м. по кадастрална скица, а по акт за собственост със застроена площ от 40 кв.м., брой етажи – 3, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, а съгласно документ за собственост: Двуетажна жилищна сграда, съставляваща ГАРАЖ И НАДСТРОЙКА над съществуващ ГАРАЖ, състояща се на първи етаж от дневна с кухненски кът, предверие и тоалетна, стълбище към втория етаж; на втория етаж от: две спални и тоалетна, ведно със 100 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, в който е построена сградата с идентификатор № 02508.84.57 в гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-08-427/02.03.2005г. на Началника на СГКК – Добрич, целият с площ от 568 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване :ниско застрояване до 10м, номер по предходен план: 1079, квартал 69, при съседи на поземления имот: 02508.84.58, 02508.84.59, 02508.84.61, 02508.84.26 и 02508.84.56.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language