Къща, 50.00 кв.,                  Луковит

Къща, 50.00 кв., Луковит

ул,Никола Й.Вапцаров 41, 5770 Lukovit, Bulgaria

Начална цена

32 976.00 лв.

Имот ID :

 RH-76098-property

Площ

50.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. Луковит, Ловешка област, с площ по скица от около 330 /триста и тридесет/ кв.м., а по нотариален акт – 305 /триста и пет/ кв.м., съставляващ УПИ XV – 397 /петнадесет за пл. номер триста деветдесет и седем/ в кв. 130 /сто и тридесет/ по ПУП – ПРЗ на града, одобрен през 1998 г., заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутерен и етаж от кухня, две стаи, складово помещение и антре, със застроена площ от 50 /петдесет/ кв.м., и полумасивна едноетажна стопанска сграда, при граници и съседи на имота по скица: улица, УПИ XVI -396 на Емилия и Валери Петрови, УПИ XIII – 395 на Златан Димитров Цанов, УПИ XIV: 398 на Веселина и Кирил Киркови съгласно схема на СГКК гр. Ловеч, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44327.502.397, с адрес гр. Луковит, ул. „Никола Вапцаров“ № 41, площ 335 кв.м. трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начина на трайно ползване: Ниско застрояване, стар идентификатор: няма, номер  по предходен план 397, при съседи: 44327.502.398, 44327.502.395, 44327.502.396, 44327.502.9558, сгради които попадат върху имота: 44327.502.397.1, със застроена площ 49 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, сграда 44327.502.397.2, със застроена площ 31 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 2140/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Йоанна Димитрова, тел. 0879 395 266,
email: [email protected]</str ong>

Обявяване на купувач:

27.05.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language