Къща, 54.00 кв.,                  Красен

Къща, 54.00 кв., Красен

9534 Krasen, Bulgaria

Начална цена

4 320.00 лв.

Имот ID :

 RH-76508-property

Площ

54.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижим имот, находящ се в с.Красен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представляващ: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ– ДВОРНО МЯСТО с площ от 2540.000 кв.м., с пл. № 266, включен в УПИ IV-266, целия с площ от 2770кв.м., в кв.14 по ПУП на с.Красен, общ. Ген.Тошево, ведно с построените ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 90.000 кв.м., ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 30.000 кв.м. и ГАРАЖ с застроена площ от 24.000 кв.м., при граници и съседи: УПИ II-264, УПИ III-265, УПИ V-278, улица.

Обявяване на купувач:

27.05.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language