Къща, 57.00 кв.,                  Разлог

Къща, 57.00 кв., Разлог

2760 Razlog, Bulgaria

Начална цена

57 312.00 лв.

Имот ID :

 RH-75754-property

Площ

57.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Предмет на публичната продан е СГРАДА с идентификатор 61813.762.170.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г./15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: 18-12615 -06.10.2014 г./06.10.2014 г. на Началник на СГКК – Благоевград, адрес на сградата: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Мирчо Кипров” № 4, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.762.170, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. „Мирчо Кипров” № 4, площ: 633 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2267, квартал: 145, парцел: XLVIII, съседи: 61813.762.184, 61813.762.169, 61813.762.186, 61813.762.171, застроена площ: 57 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
Сградата е на калкан със съседна подобна сграда. Конструкцията на сградата, която се намира имотът е монолитна, с тухлени носещи стени и под на стоманобетонова плоча между сутерен и първи етаж, като и под на гредоред между първи и втори етаж и таван на гредоред. Строителството е завършено през 1967 г,  като външно сградата е с мазилка, а покрива е скатен, дървен с керемиди.
Сутеренът е от 2 помещения със тухлени стени и височина от 1,70м.
Първи жилищен етаж се състои от 3 стаи – кухня, дневна и спалня, без баня и тоалетна на етажа, и междуетажно стълбище. Подовата настилка е OSB плоскости, стените  са мазилка, таваните са на мазилка. Дограмата по прозорци и врати е дървена, стара.
Втори жилищен етаж се състои от 3 стаи – кухня, дневна и спалня, тераса, без баня и тоалетна на етажа, и междуетажно стълбище. Подовата настилка е дюшеме, стените  са мазилка, таваните са на мазилка. Дограмата по прозорци и врати е дървена, стара.
Имотът се намира на ул. „Мирчо Кипров” /„Тодор Кондев”/ № 4 в широк център на гр. Разлог, в непосредствена близост до хотел „Разлог. Пътищата около обекта са с трайна асфалтирана настилка. Екологичната обстановка е нормална. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Приблизителни координати: 41.881407, 23.459632
ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.
Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

14.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language