Къща, 63.00 кв.,                  Бургас

Къща, 63.00 кв., Бургас

, гр. Бургас, ул. "Априлци" №12

Начална цена

108 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-83847-property

Площ

63.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ, с отделен вход, което жилище в пристроено, надстроено и преустроено, съобразно одобрени архитектурни книжа, със застроена площ от 93.86кв.м /деветдесет и три цяло и осемдесет и шест квадратни метра/ и РЗП 334.63кв.м /триста тридесет и четири цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/, състоящо се от сутерен – включващ: дневна, кухня, WC, гаражна клетка и фризьорски салон с едно работно място и стълбищна клетка към първия етаж; първи жилищен етаж – включващ: спалня, две детски стаи, мокро помещение и баня с тоалетна; втори жилищен етаж, който е обособен като самостоятелно жилище, до което се достига с отделна стълбищна клетка, състоящо се от три спални, дневна, кухня – трапезария, баня с тоалетна, мокро помещение и тоалетна, което САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ е разположено в южната половина от жилищна сграда – западен близнак, представляваща: СГРАДА с идентификатор № 07079.650.98.1 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шестстотин и петдесет, точка, деветдесет и осем, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД – 18 – 9/ 30.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Бургас, п.к 8000, ул. „Априлци” № 12, със застроена площ от 63 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор № 07079.650.98 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шестстотин и петдесет, точка, деветдесет и осем/, като съгласно Удостоверение, изх. № 20-8099-17.03.2014г., имотът не е нанесен в СГРАДА с идентификатор № 07079.650.98.1 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шестстотин и петдесет, точка, деветдесет и осем, точка, едно/, ведно с 150/600кв.м ид. ч /сто и петдесет върху шестстотин/ квадратни метра идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор № 07079.650.98 /нула, седем, нула, седем, девет, точка, шестстотин и петдесет, точка, деветдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на на АГКК, с адрес на имота: гр. Бургас, п.к 8000, ул. „Априлци” № 14, площ 450 кв.м /четиристотин и петдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, съседи: 07079.650.97; 07079.650.99; 07079.650.362.

Обявяване на купувач:

05.07.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language