Къща, 64.00  кв., Хасково

Къща, 64.00 кв., Хасково

6300 Haskovo, Bulgaria

Начална цена

63 288.00 лв.

Имот ID :

 RH-88164-property

Площ

64.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет точка едно/, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД‑18‑63/ 05.10.2006г. на ИД на АК ‑ гр. София, последно изменение със Заповед: няма, с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Тракия”№ 47 /четиридесет и седем/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.719.270 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет/, със застроена площ от 64.00 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Жилищна сграда ‑ еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, При извършване на описа се установи, че имота и с гипсова шпакловка по стени и тавани, под – фаянсови плочки и от части паркет, дограма – ПВЦ – бяла, Външна фасада частично изпълнена със варово циментова мазилка и частично тухла
СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет точка две/, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД‑18‑63/ 05.10.2006г. на ИД на АК ‑ гр. София, последно изменение със Заповед: няма, с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Тракия”№ 47 /четиридесет и седем/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.719.270 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет/, със застроена площ от 31.00 кв.м. /тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Жилищна сграда ‑ еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, При извършване на описа се установи, че имота и с гипсова шпакловка по стени и тавани, под – фаянсови плочки, дограма – ПВЦ, Липсва външно покритие и сградата е на тухла.
СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.3 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет точка три/, по кадастралната карта на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД‑18‑63/ 05.10.2006г. на ИД на АК ‑ гр. София, последно изменение със Заповед: няма, с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Тракия”№ 47 /четиридесет и седем/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.719.270 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и деветнадесет точка двеста и седемдесет/, със застроена площ от 23.00 кв.м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.
Тежести за имота: договорна ипотека от 28.08.2007г. в полза на взискателя „Банка ДСК” ЕАД, в размер на 173000 лева; Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов рег. №875 в полза на взискателя; Договор за наем;
– ПРИ ОБЩА НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 63 288 /шестдесет и три хиляди двеста осемдесет и осем/ лева, от които за СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.1 – 38 592 лева , за СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.2 – 18720лева и за СГРАДА идентификатор № 77195.719.270.3 – 7596 лева.
Всички желаещи да преглеждат обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това всеки понеделник и петък от 15.00 ч. до 17.00 ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе по местонахождение на имота. Управител на имота: Елена Богомилова Кантурска – 0878/440069
Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл. 489 ал. 2 от ГПК Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG 29 STSA 9300 0014 3707 97, BIC: STSABGSF в „БАНКА ДСК” ЕАД, по изп. дело № 20168750401663, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.
Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.
Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.
В случай че предложената цена е равна или надвишава левовата равностойност на 15 000 евро /29 337.45 лв./, обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП.
Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Хасково, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 17.08.2021г. в 11:10ч в сградата на Районен съд – Хасково. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

17.08.2021 11:10

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language