Къща, 64.00 кв.,                  Ивайловград

Къща, 64.00 кв., Ивайловград

6570 Ivaylovgrad, Bulgaria

Начална цена

36 824.00 лв.

Имот ID :

 RH-84057-property

Площ

64.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА от един етаж и приземен, със застроена площ от 64 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, с административен адрес гр. Ивайловград, ул. ”Ангел Кънчев” № 4, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІII – 152 /римско тринадесет тире арабско сто петдесет и две/, в квартал 74 /седемдесет и четири/, по плана на гр. Ивайловград, с площ от 320 кв. м. /триста и двадесет квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ ХIV – 153, УПИ VII – 151, УПИ ХII – 149 и улица. При извършване на описа се установи, че къщата е двуетажна, с приземен етаж. Същият /приземен/ етаж  се състои от 2 стаи , коридор и изба и баня и тоалетна, подове – едната стая ламинат, коридор и стая – дюшеме, стени – боя, дограма ПВЦ, баня и тоалетна – теракота и фаянс. Втори етаж – 4 стаи и коридор, баня с тоалетна. Подове – стаи и коридор – ламинат, стени боя, дограма ПВЦ, баня и тоалетна – теракота и фаянс.
Тежести за имота: Договорна ипотека учредена в полза на „Банка ДСК“ ЕАД от 21.12.2005г.; Вписана възбрана в полза на „ОМВ БЪЛГАРИЯ“ ООД от 13.10.2009г.; Вписана възбрана в полза на „НАФТА ТРЕЙДИНГ“ АД от 07.01.2010г.; Вписана възбрана в полза на НАП от 16.12.2011г.; Вписана възбрана в полза на „ОББ“ АД от 23.03.2012г.; Вписана възбрана от „Т ойл България“ ЕООД от 22.03.2017г.; Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов, рег. № 875 в полза на взискателя от 13.08.2018г.
– ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 36 824 /тридесет и шест хиляди осемстотин двадесет и четири/ лева
Всички желаещи да преглеждат обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това от понеделник до петък от 09.00 ч. до 17.00 ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе по местонахождение на имота. Управител на имота: Красимир Димитров Димитров с адрес гр. Ивайловград, ул. „Ангел Кънчев” № 4, тел. 0897/945436.
Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл.489 ал.2 от ГПК  Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG 90 СЕСВ 9790 5071 9657 00, BIC: CECBBGSF в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, по изп.дело № 20128750400577, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.
Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.
В случай че предложената цена е равна или надвишава левовата равностойност на 15 000 евро /29 337.45 лв./, обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП.
Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Ивайловград, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 02.07.2021г. в 13:00ч в сградата на Районен съд – Ивайловград. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

02.07.2021 13:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language