Къща, 64.00 кв.,                  Средец

Къща, 64.00 кв., Средец

ul. “ Nikola Popov” 95, 8300 Sredets, Bulgaria

Начална цена

23 040.00 лв.

Имот ID :

 RH-88239-property

Площ

64.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

недвижим имот, находящ се в гр. Средец, ул.“Никола Попов“ № 95а , представляващ:
300 /триста/ кв.м. в ид.ч., с реално ползване на южната част от ДВОРНОТО МЯСТО, находящо се в гр. Средец, обл. Бургас, съставляващо урегулиран поземлен имот 501.118 /петстотин и едно, точка, сто и осемнадесет/, за който е отреденпарцел XV /петнадесет/, в квартал 34 /тридесет и четири/, по плана на града, с обща площ от 520 /петстотин и двадесет/ кв.м., при граници: УПИ XIV -146, УПИ XVI – 119 и улица, ведно с построената в южната част от него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, със застроена площ от 64.00 /шестдесет и четири/ кв.м.

Обявяване на купувач:

06.08.2021 10:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language