Къща, 65.00 кв.,                  Стойките

Къща, 65.00 кв., Стойките

Stoykite, Bulgaria

Начална цена

108 349.00 лв.

Имот ID :

 RH-84229-property

Площ

65.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Застроен и незастроен поземлен имот с идентификатор 69345.101.237 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, едно, точка, две, три, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Стойките, п.к. 4844, Водата, общ. Смолян, с площ от 331 кв.м. (триста тридесет и един квадратни метра) по кадастрална схема, а по документ за собственост с площ от 300 кв.м. (триста квадратни метра), който имот образува УПИ XIV (четиринадесет) в кв. 54 (петдесет и четири) по действащия регулационен план на с. Стойките, общ. Смолян, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване -ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи – имоти с идентификатори 69345.101.238 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, едно, точка, две, три, осем), 69345.101.286 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, едно, точка, две, осем, шест), 69345.101.254 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, едно, точка, две, пет, четири) и 69345.101.386 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, едно, точка, три, осем, шест), ВЕДНО с построената в имота вилна сграда с идентификатор 69345.101.237.1 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, едно, точка, две, три, седем, точка, едно), на три етажа: сутерен и гараж с обща застроена площ от 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра), първи и втори етаж, всеки от тях със застроена площ от 57.50 кв.м. (петдесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра), а по кадастрална скица със застроена площ от 56 кв.м. (петдесет и шест квадратни метра), с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

Обявяване на купувач:

30.06.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language