Къща, 69.00 кв.,                  Долно Ябълково

Къща, 69.00 кв., Долно Ябълково

, с. ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, община СРЕДЕЦ

Начална цена

4 003.20 лв.

Имот ID :

 RH-76013-property

Площ

69.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВОРНО МЯСТО И ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в с. ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, община СРЕДЕЦ, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 545 кв.м. /хиляда петстотин четиридесет и пет квадратни метра/, представляващо поземлен имот пл. №121 /сто двадесет и едно/ в кв. 34 /тридесет и четвърти/ по плана на селото, който поземлен имот е отреден за УПИ -V-121 /урегулиран поземлен имот пето римско отреден за имот с планоснимачен номер сто двадесет и едно/, целият с площ от 1 600 /хиляда и шестстотин/ квадратни метра, в кв. 34 /тридесет и четвърти/ по плана на с. Долно Ябълково, общ. Средец, при неуредени регулационни сметки за 25 /двадесет и пет/ кв.м. от УПИ V-120 /пети римско отреден за имот с планоснимачен номер сто и двадесет/ и за 30 /тридесет/ кв.м. от УПИ VІІ-122 /седми римско отереден за имот с планоснимачен номер сто двадесет и две/, при граници на УПИ по скица:  север – УПИ ІІІ-109 /парцел трети, имот сто и девет/, УПИ ІV- 110 /парцел четвърти-имот сто и десет/, юг- улица, изток- улица, запад – УПИ VІ-120 /парцел шести, имот сто и двадесет/, УПИ VІІ-122 /парцел седми, имот сто двадесет и две/, ведно с построената в имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 69 /шестдесет и девет/ кв.м., с приземен етаж състоящ се от изба и обор и жилищен етаж, състоящ се от четири стаи и коридор.
Подробно на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан.

Обявяване на купувач:

18.05.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language