Къща, 70.00 кв.,                  Лозенец

Къща, 70.00 кв., Лозенец

9414 Lozenets, Bulgaria

Начална цена

10 483.20 лв.

Имот ID :

 RH-84026-property

Площ

70.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ от 570кв.м., съставляващ част от имот с пл.№84, включен в УПИ VII- общински, в квартал 31, целият с площ от 1200кв.м., по плана на село Лозенец, община Крушари, област Добрич, при граници и съседи на целия имот по скица: улица, УПИ VI-84, УПИ VIII-общ., ведно с построената в него жилищна сграда със застроена площ от 70кв.м.

Обявяване на купувач:

27.08.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language