Къща, 72.00 кв.,                  Царево

Къща, 72.00 кв., Царево

, гр. ЦАРЕВО, кв. „ВАСИЛИКО” № 51

Начална цена

155 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-84312-property

Площ

72.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДИ  в гр. ЦАРЕВО, кв. „ВАСИЛИКО” № 51, а именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 48619.505.250 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста и петдесет/, находящ се в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на поземления имот: гр.Царево, п.к.8260, кв.”Василико” /Стария град/ № 51 /петдесет и едно/, с площ: 161 кв.м. /сто шестдесет и един квадратни метра/ – по скица, а съгласно договор от 14.12.2006 г. за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – 167 кв.м. /сто шестдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: квартал: 89, парцел ІІ, съседи: 48619.505.324, 48619.505.249, 48619.505.463, 48619.505.251, ведно с построените в имота СГРАДА с идентификатор № 48619.505.250.1 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста и петдесет, точка, едно/, находяща се в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургас, по кадастралната карта  и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на сградата: гр.Царево, п.к.8260, № 51 /петдесет и едно/. Сградата е  разположена в поземлен имот с  идентификатор № 48619.505.250 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста и петдесет/, със застроена площ: 72.00 кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: друг вид сграда за обитаване, която съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 80, том II, дело № 1715, вх.рег.№ 1985/07.08.2008 г. на АВ-Царево е идентична с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с гаражен и мансарден етажи, състояща се от: гаражен етаж, преустроен в зала за отдих, състояща се от две помещения и санитарен възел, с обща застроена площ от 79.20 кв.м. /седемдесет и девет цяло и двадесет стотни квадратни метра/; първи жилищен етаж, със застроена площ от 86.40 кв.м. /осемдесет и шест цяло и четиридесет стотни квадратни метра/, състоящ се от три самостоятелни стаи със санитарни възли; втори жилищен етаж, със застроена площ от 88.60 кв.м. /осемдесет и осем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от три самостоятелни стаи със санитарни възли; мансарден етаж, със застроена площ от 88.60 кв.м. /осемдесет и осем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от три самостоятелни стаи със санитарни възли и СГРАДА с идентификатор № 48619.505.250.2 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста и петдесет, точка, две/, находяща се в гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, адрес на сградата: гр.Царево, п.к. 8260, № 51 /петдесет и едно/. Сградата е  разположена в поземлен имот с  идентификатор № 48619.505.250 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста и петдесет/, със застроена площ: 42.00 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид сграда за обитаване.
Имотът се намира в гр. Царево в кв. Василико, в район с изградена инфраструктура. Пооземленият имот е почти изцяло застроен. Незастроената част е оградена с масивна ограда от тухлена зидария и настлана с естествен камък. СГРАДА с идентификатор № 48619.505.250.1 е жилищна, от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Външно сградата измазана и боядисана, без поставена топлоизолация. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура – Електрозахранване, Водоснабдяване, Битова канализация, със стандартно положени в сградата вътрешни инсталации на ел. и ВиК мрежа. Покривът на сградата е скатен керемиден, с положена хидроизолация над него и с изградено водоотвеждане. Дограмата в сградата е дървена. Интериорните врати са от масивно дърво. Подовите настилки в цялата сграда са от теракот. Общите части на сградата са измазани с пръскана мазилка. Стълбите са обезопасени с дървени парапети. Сградата се състои от четири етажа – гаражен, преустроен в зала за отдих и три жилищни етажа, единият от които – мансарден. Гаражният етаж се състои от коридор, зала за отдих с кухненски кът, два санитарни възела и стълбище към първи жилищен етаж. Всеки от жилищните етажи се състои от стълбищна площадка с коридор, три стаи за гости, всяка от които с входно антре, самостоятелен санитарен възел и тераса (една от стаите на първи жилищен етаж няма тераса) и стълбища към горния етаж (с изключение на мансардния етаж). Стени и тавани в стаите – измазани и боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Санитарните възли са облицовани с фаянс и теракот и оборудвани само с мивки и тоалетни чинии. СГРАДА с идентификатор № 48619.505.250.2 е масивна тухлена постройка. Сградата измазана и боядисана. Състои се от две помещения. На едното помещение покривът е дървен, а на другото – от бетонна плоча. Входна и интериорни врати – дървени. Подови настилки – теракот. Сградата приобщена и функционално свързана с жилищната сграда.

Обявяване на купувач:

29.06.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language