Къща, 72.00 кв.,                  Троян

Къща, 72.00 кв., Троян

, гр. Троян, улица „Вежен“ № 48 А

Начална цена

39 380.00 лв.

Имот ID :

 RH-85756-property

Площ

72.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

СГРАДА с идентификатор 73198.506.250.4 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, две пет нула, точка, четири/, по кадастралната карта и регистри на града, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение: от 20.12.2011г., с административен адрес на имота: град Троян, п.к.5600 /пет хиляди и петстотин/, улица „Вежен“ № 48 /четиридесет и осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.506.250 /седем три едно девет осем, точка, пет нула шест, точка, две пет нула/, със застроена площ 72 кв.м./седемдесет и два квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сграда по доказателствен акт представлява: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща ИЗТОЧНИЯ БЛИЗНАК, обособена като самостоятелно жилище, с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, представляващо парцел IX /девети/, пл.№ 2505 /две хиляди петстотин и пет/, в квартал 119 /сто и деветнадесети/, по плана на град Троян, целият от около 565 /петстотин шестдесет и пет/ кв.м. при граници: от две страни улици, Иван Хр.Перевски и Тодор Вас.Калински, Марин и Петьо Мин.Краевски, Петко Ц.Райковски и Никола Дишев Тодоров, която сграда се състои от: три стаи, хол, три мазета, кухня, баня – клозет и два коридора, ведно с всички трайни подобрения и приращения в имота

Обявяване на купувач:

10.08.2021 14:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language