Къща, 75.00 кв.,                  Генерал Тошево

Къща, 75.00 кв., Генерал Тошево

9500 General Toshevo, Bulgaria

Начална цена

32 320.00 лв.

Имот ID :

 RH-88232-property

Площ

75.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

недвижим имот с административен адрес гр. Ген. Тошево, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, ул. „Христо Минчев“№8,(бивша „23 септември“), представляващ жилищна сграда със застроена площ от 75 (седемдесет и пет) квадратни метра, състояща се от две стаи, кухня, килер, антре и санитарен възел, изба с площ от 16кв.м.(шестнадесет квадратни метра) и лятна кухня със застроена площ от 20(двадесет) квадратни метра, ведно с една втора идеална част от отстъпеното право на строеж върху общинско дворно място с площ от 1170(хиляда сто и седемдесет) квадратни метра, съставляващо УПИ IV-863(четвърти за имот с планоснимачен номер осемстотин шестдесет и трети), в квартал 141(сто четиридесет и първи), по подробния устройствен план на града, при граници: улица „Христо Минчев“; УПИ V-848; УПИ VIII-850 и УПИ III-864  : Имотът се намира в близост до централния кооперативен пазар и главната улица на гр. Ген. Тошево. Дворното място е оградено от всички страни с метална ограда – метална мрежа на колове.  Дворът се обработва, положени са бетонни пътеки и площадка, разполага с външна чешма и асма. Жилищната сграда е едноетажна, стопанисва се и е в добро състояние, в имота е построена лятна кухня състояща се от кухня и складово помещение, второстепенна постройка, представляваща едноетажно еднообемно помещение както и лека постройка с дървена конструкция.  Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека №41, книга договорни ипотеки, том 1, дв.вх.рег.№3070/16.07.2009г.; Възбрана №128, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег. №2486/14.07.2010г.; Възбрана №186, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№3300/23.11.2016г.; Искова молба №273, книга вписвания, том 5, дв.вх.рег. №3078/19.11.2019г.; Възбрана №95, книга възбрани, том 1, дв.вх.рег.№1548/17.06.2021.

Обявяване на купувач:

17.08.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language