Къща, 75.00 кв.,                  Смолян

Къща, 75.00 кв., Смолян

ул. „Тракия“ 58, 4702 Ustovo, Smolyan, Bulgaria

Начална цена

47 037.60 лв.

Имот ID :

 RH-84463-property

Площ

75.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67653.925.209.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Тракия“ № 58, със застроена площ от 75 (седемдесет и пет) кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.925.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Тракия“ № 58, с площ от 541 (петстотин четиридесет и един) кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 67653.925.386, 67653.925.385, 67653.925.210, 67653.925.384, 67653.925.207, 67653.925.208, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху недвижимия имот.

Обявяване на купувач:

01.07.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language