Къща, 79.00 кв.,                  Стойките

Къща, 79.00 кв., Стойките

, гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2

Начална цена

93 310.00 лв.

Имот ID :

 RH-84214-property

Площ

79.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Сграда с идентификатор 69345.102.7.1 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, две, точка, седем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находяща се в село Стойките, със застроена площ от 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра), на два етажа, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69345.102.7 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, две, точка, седем) по кадастралната карта на с. Стойките, с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, с площ на имота от 562 кв.м. (петстотин шестдесет и два квадратни метра), при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 69345.102.64, имот с идентификатор 69345.102.8, имот с идентификатор 69345.13.558 и имот с идентификатор 69345.102.65.
Забележка: предмет на публичната продан е само посочената по – горе сграда!

Обявяване на купувач:

30.06.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language