Къща, 80.00 кв.,                  Луковит

Къща, 80.00 кв., Луковит

, гр. Луковит, ул. "Хан Аспарух" № 3

Начална цена

34 344.00 лв.

Имот ID :

 RH-75949-property

Площ

80.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВОРНО МЯСТО съставляващо парцел – IV /четвърти/ за имот пл. № 1791 /хиляда седемстотин деветдесет и едно/ в квартал 98 /деветдесет и осми/ по регулационния план на гр. Луковит, обл. Ловеч, с площ от 420 /четиристотин и двадесет/ кв. м., с граници и съседи: улица, УПИ V 1790 на Иван Йотов Иванов, УПИ VI 1826 на Марина Георгиева Маринова и Детелина Петрова Йорданова, УПИ VII 1793 на Цветан Иванов Петров и УПИ III 1792 на Найден Петков Найденов, заедно с построените в него, съгласно нотариален акт – масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв. м., заедно с построените в същото място гараж, стопанска сграда и ведно с всички подобрения, находящо се в гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ № 3, а съгласно скица съставляващо НЕДВИЖИМ ИМОТ с идентификатор 44327.502.1791 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Луковит, ул. „Хан Аспарух“ № 3, с площ по документи – 429 кв. м. /четиристотин двадесет и девет квадратни метра/, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – до 10 метра, стар номер: 1791, ведно с построената в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 44327.502.1791.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи – 79 кв. м./седемдесет и девет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/, предназначение – жилищна сграда, ведно с СГРАДА с идентификатор 44327.502.1791.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи – 50 кв. м./петдесет квадратни метра/, брой етажи – 2 /два/, предназначение – селскостопанска сграда, ведно със СГРАДА с идентификатор 44327.502.1791.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, одобрени със Заповед № РД – 18 – 89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по документи – 23 кв. м. /двадесет и три квадратни метра/, брой етажи – 1 /един/, предназначение – селскостопанска сграда, при граници и съседи на имота: Имот № 44327.502.1792, Имот № 44327.502.1793, Имот № 44327.502.1790, Имот № 44327.502.1826 и Имот № 44327.502.9620.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №2598/18

Обявяване на купувач:

20.05.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language